شاخص mjo / مادن-جولیان
سفارش تبلیغ
در سختی، دوست آزموده می شود . [امام علی علیه السلام]
 

...برای بازگشت به صفحه اصلی و پیش بینی روزانه آب و هوا اینجا کلیک کنید

یکشنبه 96 اردیبهشت 10 , ساعت 7:42 عصر

 شاخص و نمایه mjo مادن-جولیان

وضعیت شاخص و نمایه mjo مادن-جولیان

برای مشاهده وضعیت شاخص mjo اینجا کلیک کنید...

i,hakhsd hdvhk

http://www.bom.gov.au/climate/mjo/graphics/rmm.phase.Last90days.gif

نوسان شاخص mjo مادن-جولیان::» یک گردش بزرگ مقیاس جوی در مناطق حاره ای و جنب حاره ای است که نخستین بار توسط مادن و جولیان کشف شد. وبه نوسان شاخص mjo مادن - جولیان معروف گردید...ﭘﺪﻳﺪه ﻫﻤﺮﻓﺘﻲ MJO در ﭘﻬﻨﻪ اﺳﺘﻮاﻳﻲ اقیاﻧﻮس ﻫﻨﺪ و آرام ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺮﻓﺼﻠﻲ ﺟﻮی -اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮاﻳﻲ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺎرش ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره ای و جنب ﺣﺎره ای را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ.این پدیده اصولا با انتشار شرق سوی یک منطقه همرفتی قوی دارای شدت بارش برروی اقیانوس های هند و آرام شناسایی می گردد.این پدیده بعنوان قویترین عامل اقلیمی در مناطق حاره و جنب حاره با مقیاس زمانی زیر فصلی شناخته شده است.و باعث تغییر پذیری در کمیتهای مختلف جو و اقیانوس نظیر فشار و دمای سطح دریا و میزان تبخیر از سطح اقیانوس می گردد. گسترش مداری پدیده mjoدر حدود 12000الی20000کیلومتر است.در هر زمان دلخواه تنها یک رویداد mjoدر مناطق حاره ای وجود دارد.البته گاهی ممکن است بطور همزمان در اقیانوس هنددر منطقه همرفت نسبتا ضعیف یکی در حال شکل گیری ودرمیانه های اقیانوس آرام دیگری در حال از بین رفتن وجود داشته باشد. حرکت شرق سو با سرعت 5متر بر ثانیه از مشخصه های مهم mjo است. که آن را از سایر پدیده های منطقه حاره متمایز می سازد. شاخصها و فازهای مختلف mjo: برای ردیابی mjo و اینکه در کدامیک از مراحل تشکیل و تقویت ویا تضعیف است.شاخصهای مختلفی بکار میرود. دوره عمره mjoبه دو فاز مثبت و منفی تقسیم می گردد. بر این اساس اگر پدیده همرفت در مناطق حاره ای بطور متوسط در محدوده 80E-100Eدرجه و 15S-10Nدرجه قویتر از همرفت در بقیه مناطق باشد.MJO در فاز مثبت است و در غیر اینصورت در فاز منفی قرار دارد.مقادیر انحراف از میانگین نابهنجاری تابش موج بلند خروجی از زمین OLR بعنوان نمایه فعالیتهای همرفتی نواحی شرقی هند و شاخص MJO می باشد.مقادیر کمتر از میانگین OLRبیانگر افزایش فعالیتهای همرفتی و فاز مثبت MJO و بارش بیشتر از معمول در پهنه گرمسیری از اقیانوس هند تا آرام غربی می باشد. و هنگامیکه OLRبیشتر از میانگین دراز مدت است بیانگر کاهش فعالیتهای همرفتی و فاز منفی MJO وکاهش بارش در این مناطق می باشد. شاخص دیگری نیز برای ردیابی موقعیت زمانی و مکانی MJOبکار می رود. این شاخص RMMI نامیده می گردد. وبا استفاده از میانگین روزانه OLRو مولفه دارای باد در تراز 800HPA, 200HPA بعنوان کف و قله ورد سپهر محاسبه می گردد.طبق این شاخص دوره عمره MJOبا توجه به موقعیت جغرافیایی هسته فعال همرفت آن به هشت فاز تقسیم میگردد. بطوریکه مدت عمر هر فاز 4 الی 10 روز است. شاخص RMMIترکیبی از دو عدد RMM1وRMM2است. که معرف وضعیت روزانه MJO در نموداری بنام ویلر است. RMM1روی محو ر افقی Xها و RMM2روی محور عمودی Yها سنجیده می گردد.مرکز منطقه همرفت هرروز بوسیله یک نقطه در این نمودار فضایی نشان داده می گردد.فاصله این نقطه از مبدا مختصات معیاری است برای سنجش شدت MJO بطوریکه هرچه این فاصله بزرگتر باشد. معرف شدیتر بودن فعالیت MJO است.در صورتیکه که قدر و مطلق هر یک از مقادیر RMM1وRMM2کمتر از یک باشد.نقطه مذکور در دایر ه ای به شعاع واحد قرار دارد.که بیانگر ضعیف بودن رویداد MJOدر آن روز است. با ترسیم یک نقطه به ازای هر روز در این شکل و اتصال آنها به همدیگر می توان توصیف نسبتا کاملی از وضعیت MJO در یک بازه زمانی مورد نظر نمایش داد. حرکت پاد ساعت گرد این نقطه ها معرف حرکت شرق سوی منطقه همرفت MJO می باشد. این شاخص ها را می توان تا 20 روز آینده پیش بینی کرد.MJO سرتاسر مناطق حار های از شرق افریقا و غرب اقیانوس هند تا میانهای اقیانوس آرام بطور همزمان تحت تاثیر خود قرار می دهد.از این مقیاس مداری گسترده تنها بخشی از آن دارای فعالیت همرفتی است تاثیر این پدیده بر روی مناطقی مثل خوزستان بصورت انتشار امواجی از این رویداد می باشد. بطور کلی پدیده همرفت در اقیانوس هند ضعیف است . فرا رفت هوای گرم و مرطوب از روی اقیانوس هند همراه با همگرایی جریان در پایین و واگرایی جریان در بالای جو توام با حرکات صعودی قابل توجه شرایط خوبی را برای بارش در بخش های از جنوب و جنوب شرق کشور فراهم می آورد.....شاخص مادن و جولیان با زبان ساده ﺣﺮﻛﺖ ﺷﺮق ﺳﻮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ۵ m/s از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ MJO اﺳﺖ ﻛﻪ آن را از ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ... ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ دوره ﻋﻤﺮ MJO ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻪ ﻓﻌﺎل ﻫﻤﺮﻓﺖ آن ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﻓﺎز ... شاخص دور پیومندی مادن جولیان - هواشناسی گیلان فورکا /شاخص+دور+پیومندی+مادن+جولیان e مادن- جولیانMJO,نوسان مادن-جولیان,تاثیر نوسان مادن جولیان,شاخص دور پیومندی مادن جولیان, .... حرکت شرق سو با سرعت 5متر بر ثانیه از مشخصه های مهم mjo است. که آن را ... هواشناسی ایران فورکا - وضعیت شاخص mjo هواشناسی ایران فورکا - وضعیت شاخص mjo - بررسی اب و هوای کشور و نقشه های های هواشناسی .. وضعیت شاخص mjo – هواجناح – هواشناسی آنلاین کشور › وضعیت شاخص های دورپیوندی Mar 21, 2017 - وضعیت mjo و پیش بینی یک ماهه ان. پیش بینی دوهفته ای. وضعیت mjo و پیش بینی دوهفته ای آن. مدل دینامیکی مادون جولیان (پیش بینی پانزده روزه). نوسان مادن جولیان پدیده نوسانی مادن- جولیان (MJO) شکل غالب تغییر پذیری زیر فصلی ... بر طبق تحقیقات به عمل اومده، فعالیت شاخص MJO در بارش های کشور تاثیر گذار ست. پیش بینی و دیدبانی روزانه زمستان 96 - نسخه قابل چاپ پیش بینی و دیدبانی روزانه زمستان 96 - عصر شاخص های فشاری و شاخص مهم و تاثیر گذار MJO طی 14 روز آینده: دروس هواشناسی - نسخه قابل چاپ - انجمن هواشناس ایرانی 12 Dec 2019 تاپیک مخصوص پیش بینی کارشناسان هواشناسی - نسخه قابل چاپ ... 30 Nov 2018 بهبود بسیار خوب شاخص های موثر بر ایران - نسخه قابل چاپ - انجمن ... تشریح وضعیت شاخص های پیوند از دور و الگوی های جوی یکماه آینده ... ../تشریح-وضعیت-شاخص-های-پیوند-از-دور-... Feb 6, 2017 - شاخص مادن جولیان (MJO) نوسان زیر فصلی مادن جولیان قوی ترین عامل نوسان ... نوسان اقیانوس آرام / آمریکای شمالی (PNA) از شاخص های مهم دیگر در طی ... ﻓﺸﺎر ﺟﻮ و اﻗﻠﻴﻢ اﻳﺮان ی ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ - فصلنامه جغرافیا و توسعه by دوستان - ‎2019 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺗﺎﺑﻠﺮ در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ، ﻣﺮاﻛﺰ و ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎ. ی ﻣﻬﻢ ﺟﻮ.. ی اﻗﻠﻴﻢ اﻳﺮان در ﻣﺤﺪود. یه. ﻫﺎ .... یﻪ. ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻮﺳﺎن ﻣﺎدن. -. ﺟﻮﻟﻴﻦ. 3(. MJO. ) ﺑﺎ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ. ﻫﺎ. ی ﺟﻨﻮب اﻳﺮان و ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮ. یه. ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن. [PDF](MJO) ﻫﺎی رﺧﺪاد دوران ﺑﺮ ﻣﺎدن ﺟﻮﻟﻴﺎن ﭘﺪﻳﺪه ﺗﺄﺛﻴﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧ by قائدامینی - ‎2018 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺮوف. ﻣ. ﺎﻟﻮﻧﻲ. و. ﻛﻴﻞ. و وﻳﻠﺮ. و. ﻫﻨﺪون ﻓﺎزﻫﺎی ﻓﻌﺎل و ﺿﻌﻴﻒ. MJO. ﺑﻪ ( .... رﺳـﺎﻧﺪ. ،. زﻣﻴﻨـﻪ رﻛـﻮد. اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﻴﻜـﺎری و ﻏﻴﺮاﻗﺘـﺼﺎدی ﺷـﺪن ﺑﺨـﺶ. ﻫـﺎی ﻣﻬـﻢ. ﺗﻮﻟﻴﺪی را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ. آورد. [PDF]بررسی تأثیر نوسانات مادن جولیان بر وقوع کرانه‌ بالایی و پایینی بارش by ناظم السادات - ﻣﻌﻨﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎﺭﺵ ﻭ ﻭﻗﻮﻉ ﺳﻴﻼﺏ ﺩﺭ. ﺑﻬﻤﻦ. ﺑﺎ ﻭﻗﻮﻉ ﻓﺎﺯ ﻣﻨﻔﻲ. MJO. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺭﺩ ..... ﻫﺎﻱ ﺷﺎﺧﺺ. MJO. ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺷـﺎﺧﺺ. MJO. ﺩﺭ ﻳـﻚ ﺩﻭﺭﻩ. ﺯﻣــــﺎﻧﻲ. ٢٣. ﺳــــﺎﻟﻪ ...... ﺟﻮﻟﻴـﺎﻥ. (MJO). ﻣﻬـﻢ. ﺗـﺮﻳﻦ ﺷـﻜﻞ. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﺯﻳﺮﻓﺼﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﻨـﺎﻃﻖ. ﺣﺎﺭﻩ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12لیست کل یادداشتهای این وبسایت