هواشناسی پارسی | هواشناسی ماهواره ای
نیکوکار از کار نیک بهتر است ، و بد کردار از کار بد بدتر . [نهج البلاغه]