هواشناسی پارسی | هواشناسی ماهواره ای
هرکه بر اساس حق رفتار کند، خلق به سوی او روی خواهند آورد . [امام علی علیه السلام]