پیش بینی های هفتگی هوا براساس مدلهای مختلف
دوستِ شریران، همچون مسافر دریاست که اگر از غرق شدن هم ایمن ماند، از ترسْ ایمن نیست . [امام علی علیه السلام]
 

...برای بازگشت به صفحه اصلی و پیش بینی روزانه آب و هوا اینجا کلیک کنید

جمعه 93 آبان 16 , ساعت 3:28 صبح
پیش بینی های هفتگی آب و هوا و میزان بارش  براساس مدلهای مختلف بر روی نقشه
مدل بارش wrf سایت هواشناسی کرمانشاه

روزاولروزدوم


روزسوم


روزچهارم


روزپنجمپیش بینی بارش ۷ روز آینده نمای خاورمیانه


امروز

[تصویر:  mide_qpf_day1.png]


روز 2

[تصویر:  mide_qpf_day2.png]


روز 3

[تصویر:  mide_qpf_day3.png]


روز 4

[تصویر:  mide_qpf_day4.png]


روز 5

[تصویر:  mide_qpf_day5.png]


روز 6

[تصویر:  mide_qpf_day6.png]


روز 7

[تصویر:  mide_qpf_day7.png]
مدل های بارش wxmaps

امروز
  


 

روز دوم

 

روز سوم

 


روز چهارمروز پنجمروز ششم

 

پیش بینی بارش ۷ روز آینده نمای آفریقا

امروز

روز دوم

 روز سوم

روز چهارم

 روز پنجم

 روز ششم


روز هفتم


 

پیش بینی بارش تجمعی در دوهفته آینده
هفته اول

هفته دوم

پیش بینی بارش ۷ روز آینده نمای آفریقا

پیش بینی بارش در۲۴ساعت آینده

  پیش بینی بارش در۴۸ساعت آینده


  پیش بینی بارش در۷۲ساعت آینده

  پیش بینی بارش در۹۶ساعت آینده

 پیش بینی بارش در۱۲۰ساعت آینده

 پیش بینی بارش در۱۴۴ساعت آینده
 
 پیش بینی بارش در۱۶۸ساعت آینده
پیش بینی بارش ۷ روز آینده نمای اروپا

  پیش بینی بارش در۲۴ساعت آینده

  پیش بینی بارش در۴۸ساعت آینده پیش بینی بارش در۷۲ساعت آینده

  پیش بینی بارش در۹۶ساعت آینده


  پیش بینی بارش در۱۲۰ساعت آینده

  پیش بینی بارش در۱۴۴ساعت آینده
   پیش بینی بارش در۱۶۸ساعت آیندهلیست کل یادداشتهای این وبسایت