پیش بینی یک ماه آینده آب و هوا - هواشناسی ماهواره ای
زن همه‏اش بدى است و بدتر چیز او اینکه از او چاره نیست . [نهج البلاغه]