پیش بینی یک ماه آینده آب و هوا - هواشناسی ماهواره ای
دانش، ثمره حکمت است و درستی از شاخه های آن . [امام علی علیه السلام]