پیش بینی یک ماه آینده آب و هوا - هواشناسی ماهواره ای
ذره ای از تکبّر به درون دل کسی راه نیافت، مگر آنکه به همان اندازه از خردش کم شد؛ اندک باشد یا بسیار . [امام باقر علیه السلام]