پیش بینی یک ماه آینده آب و هوا - هواشناسی ماهواره ای
کاش تازیانه هایی بر سر یارانم بود تا در حلال و حرام تفقّه می کردند . [امام صادق علیه السلام]