پیش بینی یک ماه آینده آب و هوا - هواشناسی ماهواره ای
دوستی، میوه فروتنی است . [امام علی علیه السلام]