پیش بینی یک ماه آینده آب و هوا - هواشناسی ماهواره ای
زیبایی حکمت، رفق و سازگاری نیکوست . [امام علی علیه السلام]