پیش بینی یک ماه آینده آب و هوا - هواشناسی ماهواره ای
جویای دانش در کنف عنایت خداوند است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]