پیش بینی یک ماه آینده آب و هوا - هواشناسی ماهواره ای
بزرگى آفریننده در اندیشه‏ات ، آفریده را خرد مى‏نمایاند در دیده‏ات . [نهج البلاغه]