پیش بینی یک ماه آینده آب و هوا - هواشناسی ماهواره ای
حرص دردانشمند [از بدترین چیزهاست] . [امام حسین علیه السلام]