پیش بینی یک ماه آینده آب و هوا - هواشناسی ماهواره ای
سالمند از اینکه نزد جوان بنشیند و از او دانش آموزد، خجالت نکشد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]