پیش بینی یک ماه آینده آب و هوا - هواشناسی ماهواره ای
خداوند، کارهای والا و ارجمند را دوستمی دارد و کارهای حقیر و خُرد را ناخوش می دارد [رسول خدا صلی الله علیه و آله]