پیش بینی یک ماه آینده آب و هوا - هواشناسی ماهواره ای
غایت دانش، عمل نیکوست . [امام علی علیه السلام]